PREHĽAD

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť J K Luxury European Products. Na celej stránke sa pojmy "my", "nás" a "naše" vzťahujú na spoločnosť J K Luxury European Products. Spoločnosť J K Luxury European Products ponúka túto webovú lokalitu vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných na tejto lokalite vám, používateľovi, za predpokladu, že akceptujete všetky podmienky, pravidlá a upozornenia tu uvedené.Návštevou našej stránky a/alebo nákupom od nás sa zapájate do našej "služby" a súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami (ďalej len "podmienky služby", "podmienky") vrátane tých dodatočných podmienok a zásad, na ktoré sa tu odkazuje a/alebo ktoré sú k dispozícii prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto Podmienky služby sa vzťahujú na všetkých používateľov stránky, okrem iného vrátane používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo prispievateľmi obsahu.Pred vstupom na našu webovú lokalitu alebo jej používaním si pozorne prečítajte tieto Podmienky služby. Prístupom alebo používaním ktorejkoľvek časti webovej lokality súhlasíte s týmito Podmienkami služby. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nemôžete na webovú lokalitu pristupovať ani používať žiadne služby. Ak sa tieto podmienky poskytovania služieb považujú za ponuku, ich prijatie je výslovne obmedzené týmito podmienkami poskytovania služby.

Na všetky nové funkcie alebo nástroje, ktoré sa pridajú do súčasného obchodu, sa tiež vzťahujú Podmienky služby. Aktuálnu verziu Podmienok služby si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok služby zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať túto stránku, či nedošlo k zmenám. Vaše ďalšie používanie webovej stránky alebo prístup na ňu po zverejnení akýchkoľvek zmien znamená súhlas s týmito zmenami.

Náš obchod je umiestnený na serveri Shopify Inc. Poskytujú nám platformu elektronického obchodu online, ktorá nám umožňuje predávať vám naše výrobky a služby.ČASŤ 1 - PODMIENKY ONLINE OBCHODU

Súhlasom s týmito Podmienkami používania služby vyhlasujete, že ste dosiahli vek plnoletosti aspoň v štáte alebo provincii svojho bydliska, alebo že ste dosiahli vek plnoletosti v štáte alebo provincii svojho bydliska a dali ste nám súhlas, aby sme umožnili používať túto stránku všetkým vašim maloletým závislým osobám.

Naše produkty nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely a pri používaní služby nesmiete porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (okrem iného vrátane zákonov o autorských právach).ČASŤ 2 - VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu.

Beriete na vedomie, že váš obsah (okrem informácií o kreditných kartách), môže byť prenášaný nešifrovane a zahŕňa (a) prenosy cez rôzne siete; a (b) zmeny na prispôsobenie a prispôsobenie sa technickým požiadavkám pripájajúcich sa sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez siete vždy šifrované.

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať alebo využívať žiadnu časť služby, používanie služby alebo prístup k službe alebo k akémukoľvek kontaktu na webovej lokalite, prostredníctvom ktorej sa služba poskytuje, bez nášho výslovného písomného súhlasu.

Nadpisy použité v tejto zmluve sú uvedené len pre pohodlie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto podmienky.ČASŤ 3 - PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A AKTUÁLNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nezodpovedáme za to, ak informácie sprístupnené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiály na tejto lokalite sa poskytujú len na všeobecné informácie a nemali by sa na ne spoliehať ani ich používať ako jediný základ na prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na vaše vlastné riziko.

Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nie sú nevyhnutne aktuálne a slúžia len na vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah tejto stránky, ale nemáme povinnosť aktualizovať žiadne informácie na našej stránke. Súhlasíte s tým, že je vašou povinnosťou sledovať zmeny na našej stránke.ČASŤ 4 - ZMENY SLUŽIEB A CIEN

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo prerušiť poskytovanie služby (alebo ktorejkoľvek jej časti či obsahu) bez predchádzajúceho upozornenia.

Za žiadnu úpravu, zmenu cien, pozastavenie alebo prerušenie poskytovania služby nenesieme voči vám ani voči žiadnej tretej strane zodpovednosť.

ODDIEL 5 - VÝROBKY

Niektoré produkty môžu byť dostupné výlučne online prostredníctvom webovej stránky. Tieto výrobky môžu mať obmedzené množstvo a podliehajú vráteniu alebo výmene len v súlade s našimi Zásadami vrátenia tovaru.

Vynaložili sme maximálne úsilie na čo najpresnejšie zobrazenie farieb a obrázkov našich výrobkov, ktoré sa zobrazujú v obchode. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby na monitore vášho počítača bude presné.

Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní obmedziť predaj našich výrobkov na akúkoľvek osobu, geografickú oblasť alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme uplatniť v jednotlivých prípadoch. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvá akýchkoľvek nami ponúkaných výrobkov alebo služieb. Všetky popisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, a to výlučne na základe nášho uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť predaj akéhokoľvek výrobku. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek výrobku alebo služby na tejto stránke je neplatná tam, kde je to zakázané.

Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek vami zakúpených alebo získaných produktov bude spĺňať vaše očakávania.ČASŤ 6 - PRESNOSŤ FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV A ÚDAJOV O ÚČTE

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvo zakúpených produktov na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia sa môžu týkať objednávok zadaných tým istým zákazníckym účtom alebo v rámci toho istého zákazníckeho účtu, tej istej kreditnej karty a/alebo objednávok, ktoré používajú tú istú fakturačnú a/alebo dodaciu adresu. V prípade, že vykonáme zmenu alebo zrušíme objednávku, môžeme sa vás pokúsiť o tom informovať kontaktovaním e-mailovej a/alebo fakturačnej adresy/telefónneho čísla, ktoré ste uviedli v čase uskutočnenia objednávky. Prijímame objednávky, ktoré zadávajú obchodníci, predajcovia alebo distribútori, avšak odporúčame, aby nás B2B klienti najprv kontaktovali prostredníctvom e-mailu: info@jkjanik.com, aby získali množstevnú zľavu.

Súhlasíte s poskytnutím aktuálnych, úplných a presných informácií o nákupe a účte pri všetkých nákupoch v našom obchode. Súhlasíte s tým, že budete bezodkladne aktualizovať informácie o svojom účte a ďalšie informácie vrátane e-mailovej adresy a čísla a dátumu platnosti kreditnej karty, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a v prípade potreby vás kontaktovať.

Podrobnejšie informácie nájdete v našich Zásadách vrátenia tovaru.ČASŤ 7 - VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu ani vstup.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že prístup k takýmto nástrojom poskytujeme "tak, ako sú" a "ako sú k dispozícii" bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok a bez akéhokoľvek schválenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z vášho používania voliteľných nástrojov tretích strán alebo s ním súvisiacu.

Akékoľvek používanie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom stránky je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste sa uistiť, že ste sa oboznámili s podmienkami, za ktorých nástroje poskytuje príslušný poskytovateľ (poskytovatelia) tretej strany, a že ich schvaľujete.

V budúcnosti môžeme prostredníctvom webovej lokality ponúkať aj nové služby a/alebo funkcie (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a/alebo služby budú tiež podliehať týmto Podmienkam poskytovania služieb.ČASŤ 8 - ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Určitý dostupný informačný obsah môže obsahovať materiály od tretích strán.

Odkazy tretích strán na tejto webovej lokalite vás môžu presmerovať na webové lokality tretích strán, ktoré s nami nie sú prepojené. Nie sme zodpovední za preskúmanie alebo vyhodnotenie obsahu alebo presnosti a neručíme a nebudeme mať žiadnu zodpovednosť za materiály alebo webové stránky tretích strán, ani za iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.

Nezodpovedáme za žiadnu škodu alebo ujmu súvisiacu s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýchkoľvek iných transakcií uskutočnených v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Pred uskutočnením akejkoľvek transakcie si pozorne prečítajte zásady a postupy tretej strany a uistite sa, že im rozumiete. Sťažnosti, reklamácie, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by ste mali adresovať tretej strane.ČASŤ 9 - PRIPOMIENKY POUŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PODANIA

Ak na našu žiadosť zašlete určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez našej žiadosti zašlete tvorivé nápady, návrhy, propozície, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (ďalej spoločne len "pripomienky"), súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek a bez obmedzenia kopírovať, zverejňovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek pripomienky, ktoré nám zašlete. Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov; (2) vyplácať náhradu za akékoľvek komentáre; alebo (3) reagovať na akékoľvek komentáre.

Môžeme, ale nie sme povinní, monitorovať alebo odstraňovať obsah, o ktorom podľa vlastného uváženia rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhražný, hanlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný alebo porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto Podmienky služby.

Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať žiadne právo tretej strany vrátane autorských práv, ochrannej známky, súkromia, osobnosti alebo iného osobného či vlastníckeho práva. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať hanlivý alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, ani nebudú obsahovať žiadny počítačový vírus alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť prevádzku služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, ani inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Za všetky komentáre a ich správnosť nesiete výhradnú zodpovednosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za komentáre, ktoré ste uverejnili vy alebo tretia strana, ani za ne nenesieme žiadnu zodpovednosť.ČASŤ 10 - OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše poskytovanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov. Pozrite si, prosím, časť Zásady ochrany osobných údajov na našej webovej stránke.ČASŤ 11 - CHYBY, NEPRESNOSTI A OPOMENUTIA

Občas sa na našej lokalite alebo v službe môžu vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať opisov výrobkov, cien, propagačných akcií, ponúk, poplatkov za dopravu výrobkov, času prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nepresné, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky).

Nepreberáme žiadnu povinnosť aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite, okrem iného vrátane informácií o cenách, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon. Žiadny uvedený dátum aktualizácie alebo obnovenia použitý v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite by sa nemal považovať za informáciu, že všetky informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli upravené alebo aktualizované.ČASŤ 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem iných zákazov uvedených v podmienkach služby máte zakázané používať túto lokalitu alebo jej obsah: (a) na akékoľvek nezákonné účely; (b) na nabádanie iných na vykonávanie alebo účasť na akýchkoľvek nezákonných činnostiach; (c) na porušovanie akýchkoľvek medzinárodných, federálnych, provinčných alebo štátnych predpisov, pravidiel, zákonov alebo miestnych nariadení; (d) na porušovanie alebo porušovanie našich práv duševného vlastníctva alebo práv duševného vlastníctva iných; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, ubližovať, ohovárať, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnického pôvodu, rasy, veku, národnosti alebo zdravotného postihnutia; (f) poskytovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo prevádzku Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality, iných webových lokalít alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) rozosielať spam, phish, pretext, spider, crawl alebo scrape; (j) na akékoľvek obscénne alebo nemorálne účely; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality, iných webových lokalít alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality za porušenie ktoréhokoľvek zo zakázaných spôsobov používania.

ČASŤ 13 - ODMIETNUTIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, nepredstavujeme ani neručíme za to, že používanie našich produktov bude včasné alebo bezpečné.

Nezaručujeme, že výsledky, ktoré môžete získať používaním produktov, budú pre vás presné alebo spoľahlivé.

Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme odstrániť produkt/produkty na neurčitú dobu alebo kedykoľvek zrušiť službu bez toho, aby sme vás o tom informovali.

Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používania produktu je na vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré sú vám poskytované prostredníctvom služby, sú (s výnimkou prípadov, keď to výslovne uvedieme) poskytované "tak, ako sú" a "tak, ako sú k dispozícii" na vaše použitie, bez akýchkoľvek vyhlásení, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo predpokladaných, vrátane všetkých predpokladaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, predajnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, vlastníckeho práva a neporušovania práv.

Spoločnosť J K Luxury European Products, naši riaditelia, vedúci pracovníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, zástupcovia, dodávatelia, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek zranenie, stratu, nárok alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, trestné, osobitné alebo následné škody akéhokoľvek druhu, vrátane, ale bez obmedzenia, ušlého zisku, ušlého príjmu, ušlých úspor, straty údajov, nákladov na výmenu alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), prísnej zodpovednosti alebo inak, vyplývajúcich z vášho používania služby alebo akýchkoľvek produktov obstaraných pomocou služby, alebo za akýkoľvek iný nárok súvisiaci akýmkoľvek spôsobom s vaším používaním služby alebo akéhokoľvek produktu, okrem iného vrátane akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v akomkoľvek obsahu alebo akejkoľvek straty alebo škody akéhokoľvek druhu vzniknutej v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejneného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj v prípade, že ste boli upozornení na ich možnosť. Keďže niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.ČASŤ 14 - ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a zbavíte zodpovednosti J K Luxury European Products a naše materské spoločnosti, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zástupcov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov za akékoľvek nároky alebo požiadavky vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, ktoré vznesie akákoľvek tretia strana v dôsledku porušenia týchto Podmienok používania služieb alebo dokumentov, na ktoré sa v nich odkazuje, alebo v dôsledku porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.ODDIEL 15 - ODDELITEĽNOSŤ

V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok služby určí ako nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vymáhateľné v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a nevymáhateľná časť sa bude považovať za oddelenú od týchto Podmienok služby, pričom takéto určenie nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných zostávajúcich ustanovení.ČASŤ 16 - UKONČENIE

Povinnosti a záväzky strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia zmluvy, zostávajú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely.

Tieto Podmienky služby sú účinné, pokiaľ ich nevypoviete vy alebo my. Tieto Podmienky služby môžete kedykoľvek ukončiť tak, že nám oznámite, že už nechcete používať naše služby, alebo keď prestanete používať našu stránku.

Ak podľa nášho vlastného uváženia nedodržíte alebo máme podozrenie, že ste nedodržali akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto Podmienok služby, môžeme túto zmluvu tiež kedykoľvek vypovedať bez predchádzajúceho upozornenia a vy zostanete povinní uhradiť všetky dlžné sumy až do dátumu vypovedania zmluvy vrátane; a/alebo vám podľa toho môžeme odoprieť prístup k našim Službám (alebo ich časti).ČASŤ 17 - CELÁ ZMLUVA

Ak neuplatníme alebo nevymôžeme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto podmienok poskytovania služieb, neznamená to, že sme sa takéhoto práva alebo ustanovenia vzdali.

Tieto Podmienky služby a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá, ktoré sme zverejnili na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou, predstavujú úplnú dohodu a dojednanie medzi vami a nami a upravujú vaše používanie Služby, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikáciu a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi vami a nami (okrem iného vrátane akýchkoľvek predchádzajúcich verzií Podmienok služby).

Akékoľvek nejasnosti pri výklade týchto Podmienok služby sa nebudú vykladať v neprospech strany, ktorá ich vypracovala.

ČASŤ 19 - ZMENY PODMIENOK POSKYTOVANIA SLUŽIEB

Na tejto stránke si môžete kedykoľvek pozrieť aktuálnu verziu podmienok poskytovania služieb.

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok služby zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať našu webovú stránku, či nedošlo k zmenám. Vaše ďalšie používanie našej webovej lokality alebo služby alebo prístup k nim po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto podmienok poskytovania služieb predstavuje súhlas s týmito zmenami.

ČASŤ 20 - KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky týkajúce sa Podmienok služby nám zasielajte na adresu customerservice@bestorganiccosmeticsstore.com.


Dr. Kate Janik
Korfu
+306944893048


ČASŤ 18 - ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto Podmienky služby a všetky samostatné zmluvy, na základe ktorých vám poskytujeme služby, sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Grécka.